Fair 2.0 release! What’s new

# 准备开发环境

构建 Fair 需要安装特定的工具,每个平台的安装方式都不太一样。

# macOS 环境准备

# 安装 Flutter

git clone https://github.com/flutter/flutter

# 切换到 Fair 指定的 Flutter 版本

git checkout <flutter_version>

# 按照 Flutter 官方文档 的步骤安装 Flutter 的相关依赖, 确保执行 flutter doctor 不再有任何警告。

# 安装 CMake & NDK

建议通过Android Studio安装!

# CMake安装

cmake

# NDK安装

ndk

# Windows 环境准备

(验证中)

# Linux 环境准备

(验证中)

上次更新: 2022/4/18 15:39:40
Copyright © 2020 58.com | Powered by The Fair Authors